Fonament d'estadistica

EN EL PAÍS DONDE ESTÉS CONTÁCTANOS PARA AYUDARTE CON TUS MATERIAS

En tu domicilio y online​

Carretera Castellar 385-5B (08226)

Terrassa, España

correo: contacto@robertocastellanos.com

Atención al alumno:

(+34) 682.806.131

El éxito empieza hoy

WhatsApp: (+34) 601.376.239

 

 

 

Fonaments d'estadistica

 

Inferència:

 

El procés d'usar l'estadística per arribar a una conclusió sobre algun aspecte de la població s'anomena inferència estadística.

Dèiem que un procés és fora de control quan la mitjana d'una variable específica he esdevingut masa baixa ( o massa alta) i quan aquesta desviació és superior al que prodíem esperar a partir d'una variació aleatòria.

 

 

 

PROBABILITAT:

 

La probabilitat mesura el grau d'incertesa d'un esdeveniment dintre d'un experiment aleatori. La teoria de la probabilitat s'usa extensament en àrees com l'estadística, la matemàtica, la ciència i la filosofia per a treure conclusions sobre la probabilitat de successos potencials i la mecànica subjacent de sistemes complexos.

 

El càlcul de probabilitats és una part de les matemàtiques que es dedica a calcular la possibilitat (probabilitat) que pugui ocórrer un determinat succés, quan es realitza un experiment aleatori. S'entén per experiment aleatori aquell en què no es coneix el resultat que sortirà, però sí tots els resultats possibles (per exemple: llançar una moneda a l'aire, jugar a la loteria primitiva, fer una travessa, etc.). Un succés d'un experiment aleatori no és més que un subconjunt dels possibles resultats, com per exemple treure un sis quan llancem un dau a l'aire, o treure cara quan llancem una moneda.

 

 

Introducció a la probabilitat

Combinatòria i tècniques de recompte

Probabilitat

Teorema de Bayes

 

VARIABLES ALEATÒRIES

 

Variables aleatòries discretes

Esperança i variància

Algunes distribucions discretes

Variables aleatòries contínues

Algunes lleis contínues. La llei normal

Processos estocàstics.

 

TEOREMA DEL LÍMIT CENTRAL

 

La distribució de la mitjana mostral

El teorema del límit central

 

 

 

INTERVALS DE CONFIANÇA

 

Introducció als intervals de confiança

El cas de la mitjana aritmètica

Interval de confiança per a la proporció

 

CONTRAST D'HIPÒTESIS

 

Introducció al contrast d'hipòtesis

Contrastos sobre la mitjana i sobre la proporció

 

CONTRAST DE DUES MOSTRES

 

Contrastos sobre la diferència de mitjanes

Contrastos sobre la diferència de proporcions

 

CONTRAST DE VARIÀNCIES

 

Contrast de la variància

Comparació de variàncies

 

REGRESSIÓ LINEAL SIMPLE

 

El model de regressió simple

La qualitat de l'ajust

Inferència en la regressió

 

REGRESSIÓ LINEAL MÚLTIPLE

 

El model de regressió múltiple

La qualitat de l'ajust

Inferència en la regressió lineal múltiple

 

L'ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA (ANOVA)

 

L'anàlisi de la variància (ANOVA)

Hipòtesi sobre les dades per a fer l'ANOVA

Construcció de la taula de l'ANOVA

 

Testimonios

" "

Me siento tranquila cuando se que cuento con un profesor personalizado.

 

_______ Maria, Barcelona

 

" "

Ahora se que cuento con una ayuda cuando la necesito y no comprendo algún tema que me preocupa de mi curso y se que puedo superarlo de una manera adecuada.

 

______ Monserrat, Terrassa

" "

Nunca imaginé comprender las matemáticas que siempre fueron mi dificultad.

 

____ Carlos, Sabadell

 

" "

Me gusta saber que mi hijo a superado las dificultades que se le presentan en su curso

 

____ Jordi, Cerdanyola

2.017 por Ing. Roberto Castellanos. Todos los derechos reservados.  Tel. 682 806 131/ http://www.robertocastellanos.com