Fonament d'estadistica

EN EL PAÍS DONDE ESTÉS  CONTÁCTANOS PARA AYUDARTE CON TUS MATERIAS

  En tu domicilio y online​

Carretera Castellar 385-5B (08226)

Terrassa, España

correo: contacto@robertocastellanos.com

Atención al alumno:

(+34) 682.806.131

El éxito empieza hoy

WhatsApp: (+34) 601.376.239
Fonaments d'estadistica


Inferència:


El procés d'usar l'estadística per arribar a una conclusió sobre algun aspecte de la població s'anomena inferència estadística.

Dèiem que un procés és fora de control quan la mitjana d'una variable específica he esdevingut masa baixa ( o massa alta) i quan aquesta desviació és superior al que prodíem esperar a partir d'una variació aleatòria.
PROBABILITAT:


La probabilitat mesura el grau d'incertesa d'un esdeveniment dintre d'un experiment aleatori. La teoria de la probabilitat s'usa extensament en àrees com l'estadística, la matemàtica, la ciència i la filosofia per a treure conclusions sobre la probabilitat de successos potencials i la mecànica subjacent de sistemes complexos.


El càlcul de probabilitats és una part de les matemàtiques que es dedica a calcular la possibilitat (probabilitat) que pugui ocórrer un determinat succés, quan es realitza un experiment aleatori. S'entén per experiment aleatori aquell en què no es coneix el resultat que sortirà, però sí tots els resultats possibles (per exemple: llançar una moneda a l'aire, jugar a la loteria primitiva, fer una travessa, etc.). Un succés d'un experiment aleatori no és més que un subconjunt dels possibles resultats, com per exemple treure un sis quan llancem un dau a l'aire, o treure cara quan llancem una moneda.Introducció a la probabilitat

Combinatòria i tècniques de recompte

Probabilitat

Teorema de Bayes


VARIABLES ALEATÒRIES


Variables aleatòries discretes

Esperança i variància

Algunes distribucions discretes

Variables aleatòries contínues

Algunes lleis contínues. La llei normal

Processos estocàstics.


TEOREMA DEL LÍMIT CENTRAL


La distribució de la mitjana mostral

El teorema del límit central
INTERVALS DE CONFIANÇA


Introducció als intervals de confiança

El cas de la mitjana aritmètica

Interval de confiança per a la proporció


CONTRAST D'HIPÒTESIS


Introducció al contrast d'hipòtesis

Contrastos sobre la mitjana i sobre la proporció


CONTRAST DE DUES MOSTRES


Contrastos sobre la diferència de mitjanes

Contrastos sobre la diferència de proporcions


CONTRAST DE VARIÀNCIES


Contrast de la variància

Comparació de variàncies


REGRESSIÓ LINEAL SIMPLE


El model de regressió simple

La qualitat de l'ajust

Inferència en la regressió


REGRESSIÓ LINEAL MÚLTIPLE


El model de regressió múltiple

La qualitat de l'ajust

Inferència en la regressió lineal múltiple


L'ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA (ANOVA)


L'anàlisi de la variància (ANOVA)

Hipòtesi sobre les dades per a fer l'ANOVA

Construcció de la taula de l'ANOVA


Testimonios

"                                                   "

Me siento tranquila cuando se que cuento con un profesor personalizado.


_______ Maria, Barcelona


"                                                     "

Ahora se que cuento con una ayuda cuando la necesito y no comprendo algún tema que me preocupa de mi curso y se que puedo superarlo de una manera adecuada.


______ Monserrat, Terrassa

 

"                                                                                                      "

Nunca imaginé comprender las matemáticas que siempre fueron mi dificultad.


____ Carlos, Sabadell


"                                                                                                       "

Me gusta saber que mi hijo a superado las dificultades que se le presentan en su curso


____ Jordi, Cerdanyola

 2.017 por Ing. Roberto Castellanos. Todos los derechos reservados.              Tel. 682 806 131/ http://www.robertocastellanos.com